Red_22
10

Traffy00
9.2

Nick86ITA
9.0

skim55
8.5

nef84
2.1