Paki33
9.0

GinaTrve
8.7

JayD
8.5

Gasparax
7.2

Skavenn
6.9