Kuru Kuru Kukurin  0

Kuru Kuru Kukurin

Fan Francesi del sito Puissance Nintendo hanno distributo alcune immagini molto simpatiche del nuovo gioco per GambeBoy Advance, Kuru Kuru Kukurin. Se volete vederle seguite questo link.