Digimon Rumble Arena - Trucchi  0

PlayStation 2

Nel menù delle password inserire i seguenti codici:

KIMJOY
Gallentmon

LINMON
Imperial Dramon

ROYBOY
Imperial Dramon, modalità Paladino

MINNYN
Mega Gargomon

SERIUS
Omnimon

KENSAN
Sakuyamon

QRIOUS
WarGreymon